«

Francesco Geminiani (1687 - 1762)

Francesco Geminiani 1687 - 1762
  1. Concerto grosso f. 2 Violinen, Streicher und b.c. E-Moll, op. 3 Nr. 3

  2. Concerto grosso f. 2 Violinen, Streicher und b.c. D-Dur, op. 5 Nr. 1

Guiseppe Valentini (1681 - 1753)

Guiseppe Valentini 1681- 1753
  1. Guiseppe Valentini
    Concerto f. 4 Violinen, Viola und b.c.
    A-Moll, op. 7 Nr. 11
    (Ausschnitt)